تزریق واکسن پنتاوالان به ۸۱۰۰ کودک اسدآبادی

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد از تزریق واکسن پنتاوالان به ۸ هزار و یکصد کودک در این شهرستان خبر داد.
نامزدی هدفمند نامزدی